19.3.19

The Resolution will be Supervised / Pastila Roz

for english please scroll down)

Rezoluţia nu se măsoară în pixeli,

Precum nici supravegherea nu se face din ecran.

21 martie -16 aprilie 2019
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC, str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)
www.atelier030202.blogspot.ro
Vernisaj: joi, 21 martie 2019, între orele 19.00 - 22.00

Lucrările din această expoziție explorează aspecte ale relației dintre tehnologie, individ și cultură. Influenţa mediului hipertehnologizat asupra percepţiei umane duce înspre o distorsionare a realităţii în feluri care abia acum încep să se discearnă. De aceea abordarea artiștilor se situează în zone care pot părea uneori contradictorii.
Unul din instrumentele de verificare a realităţii, distanța a devenit maleabilă, fie prin zoom supraomenesc, fie prin miopie. Multitudinea de anomalii vizuale care ne înconjoară a devenit o a doua natură, deci aproape imperceptibilă, instinctuală. Acest lucru devine evident din instalația care amplifică un desen fine art a unei insecte nu la fel de elegante.
Deși la prima impresie algoritmii din „Proof of Gallery Life” sunt concepuți tocmai pentru maximă previzibilitate și ordine, Pastila Roz subliniază tendința lor opusă, spre hazard: e pregătită tehnologic și artistic pentru un chip care poate fi al oricui. „Am călcat pe telecomandă și am făcut artă modernă” foloseşte lucrări anterioare ale grupării și le distruge în mod arbitrar. Videourile sunt distorsionate prin natura si metoda glitch-ului de a corupe, de a lucra cu datele brute si mai puțin cu interfața cu care suntem familiari ca utilizatori obisnuiți. Această arbitraritate sugerează cum arta - și mai ales video art-ul în format digital - se eliberează parţial de mila tehnologiei de care depinde pentru a ajunge la spectatori.
Născuți odată cu democrația românească, artiștii au trăit să vadă transformarea tehnologiei şi faţete ale ei pe care nativii digitali le-ar considera deja de muzeu. Instalația Love include într-un loop tehnologic un smartphone, un TV şi un videoproiector. Fiecare din cele trei obiecte au caracteristici complementare prin modul în care prelucrează lumina. I Want Internet on My Black and White TV reconfigurează distanța de la prima generație a entertainment-ului postrevoluționar și ultima generație de iPhone, Windows Phone sau Samsung, depinzând cui ii oferă datele personale smartphone user-ul.
Un ultim contrast prin prisma căruia pot fi percepute lucrările e cel dintre activ și pasiv, două roluri adesea sincrone pe care privitorul le are nu doar în fața unui ecran, ci și în fața unei opere de artă - din care un obiect de admirat se dovedește brusc a fi de fapt o unealtă dintr-un sistem mai complex. Pus în fața (camerei) - sau în centrul (lângă)- instalațiilor din expoziție, privitorul e îndemnat să reflecteze, să participe (la o bază de date facială), și să privească participarea lui.

-Pastila Roz este o grupare satirică, joviala și indiferentă formată din Beaver, Marian Codrea și Alexandru-Claudiu Maxim.

Beaver este artist plastic, liber diletant, 1.83 cm, ochi albaștri/verzui, membru fondator al grupului Pastila Roz. După ce s-a plictisit de vestul domestic, a venit în sud-estul (introdu adjectivul dorit), unde stă, lucrează, gândește, bea, vorbește, tace și face.

Marian Codrea este un artist vizual si membru al gruparii Pastila Roz. Domeniul lui principal de activitate este sculptura (dar pe site-urile de socializare nu se vede asta). Fiind artist interesele lui trec dincolo de formă, de unde şi experimentele video, cu o şuncă tăiată de hârtie, caşcaval care curge, cercuri, etc. Unii ar spune despre grupare că "Lucrările sunt pline de dramatism,umor, curaj şi revoltă, având un ascuţit simţ critic" şi el le dă dreptate.

Alexandru-Claudiu Maxim este artist vizual. A plecat din Onești cu trenul. În București l-au primit arta video, instalația și performance-ul. În Pastila Roz explorează hipnoza prin tehnologie şi trezirea în realitatea virtuală. Îi plac sporturile pe TV, dar nu ține cu nimeni.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsori: Rose Mary, Wood be nice


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


The Resolution will be Supervised
Pastila Roz (Pink Pill)

March 21 to April 16, 2019
Opening: Tuesday, March 21, 2019, from 19.00 to 22.00
ATELIER 030202 (New Hall -Comedy Theatre), Sfanta Vineri Street no. 11, Bucharest
Resolution is not measured in pixels,
Neither is surveillance effected by the screen.

The works in this exhibition explore facets of the relationship between technology, the individual and culture. The influence of the hypertech environment on human perception leads to a distortion of reality in ways that are only now beginning to surface. This is why the artists’ approaches can often seem to clash with one another.
Originally a tool for measuring reality, distance has become tractable, either by superhuman zooming or by distracted myopia. The multitude of visual anomalies that surround us has become second nature, instinctual thus hardly perceptible. This becomes emphasized in the installation which magnifies a fine art drawing of a not so elegant insect.
Although on first impression algorithms in Proof of Gallery Life are conceived for maximum predictability and order, Pink Pill underlies their very opposite tendency, towards chaos: it is artistically and technologically prepared for a face that could be anyone’s. I Stepped on the Remote Control and Made Modern Art uses previous works of the group and arbitrarily destroys them. The videos are distorted by the glitch’s nature and method of corrupting, of working with raw data rather than the interface we as users find familiar. This arbitrariness suggests that art - and especially digital “video art” - partly escapes the tyranny of technology, on which it relies to find its way to viewers.
Roughly as old as Romanian democracy, the artists have lived to see the transformation of technology as well as aspects of it that digital natives would consider expired. Love is an installation which closes a technological loop through a smartphone, a TV and a projector. Each of the three objects have complementary characteristics in the way they process light. I Want Internet on My Black and White TV reconfigures the distance between first-generation postrevolutionary entertainment and last-generation iPhones, Windows Phone or Samsung, depending on who collects the smartphone user’s data.
One final contrast through which these works can be perceived is between active and passive, two often synchronous roles which the viewer experiences not only in front of a screen, but also facing a work of art - an object for admiration suddenly turns out to be a tool in a more complex system. Placed in front of (the camera) - or at the center of (nearby) - the exhibition’s installations, the viewer is encouraged to meditate, to participate (in a facial image database) and to look at their own participation.

Pink Pill (Pastila roz) is a group defined by a satirical, lively and indifferent attitude.

Beaver is a visual artist, free-dabbler, 1.83 cm tall, blueish-green eyes, founding member of Pink Pill (Pastila Roz). After tiring of the domestic West, he moved to the (insert adjective) South-East, where he lives, works, shuts up and pulls no punches.

Marian Codrea is a visual artist and member of Pink Pill (Pastila Roz). His main field of activity is sculpture, although it might not be apparent from social media. A more eclectic artist, his interests go beyond the form, hence the video experiments - papercut through a hunk of ham, dripping cheese, circles, etc.
Others would describe the works of his group as “full of drama, humour, courage and rebellion, with a sharp critical sense”, and Marian would agree.

Alexandru-Claudiu Maxim is a visual artist. He left Onești by train. In Bucharest he was welcomed by video art, installation and performance. Within Pink Pill (Pastila Roz), he explores hypnosis through technology followed by virtual reality awakening. He likes watching sports on TV, without being on either side.

Organizing: ATELIER 030202
Partners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary, Wood be nice