19.3.19

The Resolution will be Supervised / Pastila Roz

for english please scroll down)

Rezoluţia nu se măsoară în pixeli,

Precum nici supravegherea nu se face din ecran.

21 martie -16 aprilie 2019
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC, str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)
www.atelier030202.blogspot.ro
Vernisaj: joi, 21 martie 2019, între orele 19.00 - 22.00

Lucrările din această expoziție explorează aspecte ale relației dintre tehnologie, individ și cultură. Influenţa mediului hipertehnologizat asupra percepţiei umane duce înspre o distorsionare a realităţii în feluri care abia acum încep să se discearnă. De aceea abordarea artiștilor se situează în zone care pot părea uneori contradictorii.
Unul din instrumentele de verificare a realităţii, distanța a devenit maleabilă, fie prin zoom supraomenesc, fie prin miopie. Multitudinea de anomalii vizuale care ne înconjoară a devenit o a doua natură, deci aproape imperceptibilă, instinctuală. Acest lucru devine evident din instalația care amplifică un desen fine art a unei insecte nu la fel de elegante.
Deși la prima impresie algoritmii din „Proof of Gallery Life” sunt concepuți tocmai pentru maximă previzibilitate și ordine, Pastila Roz subliniază tendința lor opusă, spre hazard: e pregătită tehnologic și artistic pentru un chip care poate fi al oricui. „Am călcat pe telecomandă și am făcut artă modernă” foloseşte lucrări anterioare ale grupării și le distruge în mod arbitrar. Videourile sunt distorsionate prin natura si metoda glitch-ului de a corupe, de a lucra cu datele brute si mai puțin cu interfața cu care suntem familiari ca utilizatori obisnuiți. Această arbitraritate sugerează cum arta - și mai ales video art-ul în format digital - se eliberează parţial de mila tehnologiei de care depinde pentru a ajunge la spectatori.
Născuți odată cu democrația românească, artiștii au trăit să vadă transformarea tehnologiei şi faţete ale ei pe care nativii digitali le-ar considera deja de muzeu. Instalația Love include într-un loop tehnologic un smartphone, un TV şi un videoproiector. Fiecare din cele trei obiecte au caracteristici complementare prin modul în care prelucrează lumina. I Want Internet on My Black and White TV reconfigurează distanța de la prima generație a entertainment-ului postrevoluționar și ultima generație de iPhone, Windows Phone sau Samsung, depinzând cui ii oferă datele personale smartphone user-ul.
Un ultim contrast prin prisma căruia pot fi percepute lucrările e cel dintre activ și pasiv, două roluri adesea sincrone pe care privitorul le are nu doar în fața unui ecran, ci și în fața unei opere de artă - din care un obiect de admirat se dovedește brusc a fi de fapt o unealtă dintr-un sistem mai complex. Pus în fața (camerei) - sau în centrul (lângă)- instalațiilor din expoziție, privitorul e îndemnat să reflecteze, să participe (la o bază de date facială), și să privească participarea lui.

-Pastila Roz este o grupare satirică, joviala și indiferentă formată din Beaver, Marian Codrea și Alexandru-Claudiu Maxim.

Beaver este artist plastic, liber diletant, 1.83 cm, ochi albaștri/verzui, membru fondator al grupului Pastila Roz. După ce s-a plictisit de vestul domestic, a venit în sud-estul (introdu adjectivul dorit), unde stă, lucrează, gândește, bea, vorbește, tace și face.

Marian Codrea este un artist vizual si membru al gruparii Pastila Roz. Domeniul lui principal de activitate este sculptura (dar pe site-urile de socializare nu se vede asta). Fiind artist interesele lui trec dincolo de formă, de unde şi experimentele video, cu o şuncă tăiată de hârtie, caşcaval care curge, cercuri, etc. Unii ar spune despre grupare că "Lucrările sunt pline de dramatism,umor, curaj şi revoltă, având un ascuţit simţ critic" şi el le dă dreptate.

Alexandru-Claudiu Maxim este artist vizual. A plecat din Onești cu trenul. În București l-au primit arta video, instalația și performance-ul. În Pastila Roz explorează hipnoza prin tehnologie şi trezirea în realitatea virtuală. Îi plac sporturile pe TV, dar nu ține cu nimeni.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsori: Rose Mary, Wood be nice


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


The Resolution will be Supervised
Pastila Roz (Pink Pill)

March 21 to April 16, 2019
Opening: Tuesday, March 21, 2019, from 19.00 to 22.00
ATELIER 030202 (New Hall -Comedy Theatre), Sfanta Vineri Street no. 11, Bucharest
Resolution is not measured in pixels,
Neither is surveillance effected by the screen.

The works in this exhibition explore facets of the relationship between technology, the individual and culture. The influence of the hypertech environment on human perception leads to a distortion of reality in ways that are only now beginning to surface. This is why the artists’ approaches can often seem to clash with one another.
Originally a tool for measuring reality, distance has become tractable, either by superhuman zooming or by distracted myopia. The multitude of visual anomalies that surround us has become second nature, instinctual thus hardly perceptible. This becomes emphasized in the installation which magnifies a fine art drawing of a not so elegant insect.
Although on first impression algorithms in Proof of Gallery Life are conceived for maximum predictability and order, Pink Pill underlies their very opposite tendency, towards chaos: it is artistically and technologically prepared for a face that could be anyone’s. I Stepped on the Remote Control and Made Modern Art uses previous works of the group and arbitrarily destroys them. The videos are distorted by the glitch’s nature and method of corrupting, of working with raw data rather than the interface we as users find familiar. This arbitrariness suggests that art - and especially digital “video art” - partly escapes the tyranny of technology, on which it relies to find its way to viewers.
Roughly as old as Romanian democracy, the artists have lived to see the transformation of technology as well as aspects of it that digital natives would consider expired. Love is an installation which closes a technological loop through a smartphone, a TV and a projector. Each of the three objects have complementary characteristics in the way they process light. I Want Internet on My Black and White TV reconfigures the distance between first-generation postrevolutionary entertainment and last-generation iPhones, Windows Phone or Samsung, depending on who collects the smartphone user’s data.
One final contrast through which these works can be perceived is between active and passive, two often synchronous roles which the viewer experiences not only in front of a screen, but also facing a work of art - an object for admiration suddenly turns out to be a tool in a more complex system. Placed in front of (the camera) - or at the center of (nearby) - the exhibition’s installations, the viewer is encouraged to meditate, to participate (in a facial image database) and to look at their own participation.

Pink Pill (Pastila roz) is a group defined by a satirical, lively and indifferent attitude.

Beaver is a visual artist, free-dabbler, 1.83 cm tall, blueish-green eyes, founding member of Pink Pill (Pastila Roz). After tiring of the domestic West, he moved to the (insert adjective) South-East, where he lives, works, shuts up and pulls no punches.

Marian Codrea is a visual artist and member of Pink Pill (Pastila Roz). His main field of activity is sculpture, although it might not be apparent from social media. A more eclectic artist, his interests go beyond the form, hence the video experiments - papercut through a hunk of ham, dripping cheese, circles, etc.
Others would describe the works of his group as “full of drama, humour, courage and rebellion, with a sharp critical sense”, and Marian would agree.

Alexandru-Claudiu Maxim is a visual artist. He left Onești by train. In Bucharest he was welcomed by video art, installation and performance. Within Pink Pill (Pastila Roz), he explores hypnosis through technology followed by virtual reality awakening. He likes watching sports on TV, without being on either side.

Organizing: ATELIER 030202
Partners: Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary, Wood be nice
24.1.19

How We Look at Things/for German and Romanian please scroll down

How We Look at Things
- exhibition -

January 24 - February 23, 2019
Opening January 24, 2019, 19.00

Atelier 030202
11 Sf. Vineri st. Bucharest

Artists: Beate Hecher & Markus Keim (AT), Catalin Burcea (RO), Ivelina Ivanova (BG)
Curator: Răzvan Ion

Context is what makes us different and determines how we see ourselves as a nation, as an entity, as a person.

Our lives are shaped by the way we see things. We do not see the world through transparent glass, but through our own stained glass. The coloured pieces, including their texture and arrangement, are made out of our life experiences. We form substantive beliefs about ourselves, about what we value and how we should relate to other people.

The artists representing their countries underline the characteristics of each nation: Austria with the perseverance of analysing reality in a silent but active way, showing the process as well as the result. Romania contemplating the past to understand how to build the future in the light of different ideological moments. Bulgaria with the molecular social revolution aiming at each inhabitant and transforming perceptions of how to construct new ways of cooperation.

Looking to the characteristics of each nation, we realise that together we can look forward to a more complex future, to more lucrative structures and that togetherness is no longer a goal, but a reality. We are here and now, so here and now we should get the best out of each other and ourselves.

Perspective is how we see things. Artists raise questions and in the end we start to accept new possibilities of analysing things, of building new perspectives and of shaping our future.

The way of staging the show with the three booths of different dimensions are a reference to Stonehenge and thus to the European Year of Cultural Heritage.

The exhibition was presented first on the ocasion of the EU Council Presidency of Austria.

Organised by forumul cultural austriac, Austrian Embassy Bucharest and Atelier 030202.

Partner: Teatrul de Comedie

The original version of this exhibition has been made possible with the support of Raiffeisen Bank Romania.

---

Cum privim lucrurile
- expoziție -

24 ianuarie - 23 februarie 2019
Vernisaj: 24 ianuarie 2019, 19.00

Atelier 030202
Str. Sf. Vineri nr. 11 bucurești

Artiști: Beate Hecher & Markus Keim (AT), Cătălin Burcea (RO), Ivelina Ivanova (BG)
Curator: Răzvan Ion

Contextul ne face diferiți și determină modul în care ne privim ca națiune, ca entitate, ca persoană.

Viețile noastre sunt modelate de felul în care privim lucrurile. Nu vedem lumea printr-o sticlă transparentă, ci mai degrabă printr-un vitraliu. Părțile colorate, incluzând textura și aranjamentul lor, sunt generate de experiențele vieții noastre. Ne construim concepte de bază despre noi înșine, despre ceea ce apreciem și despre cum ar trebui să ne raportăm la celelalte persoane.

Artiștii, care își reprezintă țarile din care provin, scot în evidență caracteristicile fiecărei națiuni: Austria cu perseverența sa de a analiza realitatea, într-un mod tăcut, dar activ, în care procesul și rezultatul devin recognoscibile. România contemplând trecutul, pentru a înțelege mai bine cum ar trebui să-și construiască viitorul, ținând cont de diferitele momente ideologice din istoria țării. Bulgaria cu revoluția sa socială la nivel molecular, care își propune să ajungă la fiecare locuitor, precum și să genereze transformarea percepției asupra modului în care ar trebui construite noile căi de cooperare.

Uitându-ne la caracteristicile fiecărei națiuni, realizăm că împreună putem privi spre un viitor mai complex, spre structuri mai lucrative și devenim, totodată, conștienți de faptul că apropierea dintre națiuni nu mai este un țel, ci a devenit realitate. Ne aflăm aici și acum, deci aici și acum ar trebui să valorificăm tot ce avem noi mai bun – unii de la alții și de la noi înșine.

Perspectiva se referă la modul în care privim lucrurile. Artiștii ridică întrebări și în final începem să acceptăm noi posibile căi de a analiza lucrurile, de a construi noi perspective și de a ne remodela viitorul.

Punerea în scenă a acestui proiect expozițional, cu cele trei cabine de dimensiuni diferite, face în fapt o referire la Stonehenge și implicit la Anul European al Patrimoniului Cultural.

Expoziție organizată în cadrul Președinției Austriei la Consiliul UE de către Forumul Cultural Austriac și Ambasada Austriei.

Organizată de Austrian Cultural Forum, Austrian Embassy in Bucharest și Atelier 030202.

Partener: Teatrul de Comedie

Expoziție susținută în prima prezentare de către Raiffeisen Bank Romania.

---

Wie wir Dinge betrachten
- Ausstellung -

24. Januar - 23. Februar 2019
Eröffnung am 24. Januar 2019 um 19.00 Uhr

KünstlerInnen: Beate Hecher & Markus Keim (AT), Cătălin Burcea (RO), Ivelina Ivanova (BG)
Kurator: Răzvan Ion

Der Kontext ist es, der uns unterschiedlich macht und der gleichzeitig bestimmt, wie wir uns als Nation, als Gesamtheit, als Person betrachten.

Die Art und Weise, wie wir Dinge ansehen, gestaltet unser Leben. Wir betrachten die Welt nicht durch ein durchsichtiges Glas, sondern eher durch unsere eigene Glasmalerei. Die farbigen Teile, mit ihrer Struktur und ihren Zusammenstellungen, sind aus unseren Lebenserfahrungen entstanden. Wir machen uns eigenständige Vorstellungen von uns selbst, über das, was wir schätzen und wie wir uns gegenüber anderen Menschen in Beziehungen setzen.

Die ihre Länder jeweils vertretenden KünstlerInnen betonen die Merkmale jeder Nation: Österreich in seiner Beharrlichkeit die Wirklichkeit in einer stillen, aber aktiven Weise zu analysieren, wobei sowohl der Prozess als auch das Resultat deutlich werden. Rumänien überdenkt die Vergangenheit, um zu verstehen, wie es die Zukunft angesichts der verschiedenen ideologischen Momente in der Geschichte des Landes aufbauen soll. Bulgarien zeigt die soziale Revolution auf Molekularebene, die sich auf jeden Einwohner auswirkt und eine Wahrnehmungsveränderung, wie neue Wege der Kooperation aufzubauen sind, bewirken soll.

Wenn wir die Merkmale jeder Nation betrachten, wird uns bewusst, dass wir gemeinsam auf eine komplexere Zukunft und einträglichere Strukturen blicken können. Zusammengehörigkeit ist nicht mehr ein Ziel, sondern ein Faktum. Wir befinden uns hier und jetzt und sollten hier und jetzt das Beste voneinander und von uns selbst zu Tage fördern.

Perspektive ist die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten. Die KünstlerInnen werfen Fragen auf und am Ende beginnen wir zu akzeptieren, Dinge über neue mögliche Wege zu analysieren, neue Perspektiven aufzubauen und unsere Zukunft zu gestalten.

Die Ausstellung wurde zum ersten Mal anlässlich des Österreichischen Vorsitzes im Rat der EU gezeigt.

Veranstaltet vom Österreichischen Kulturforum Bukarest, der Österreichischen Botschaft in Bukarest und Atelier 030202.

Partner: Teatrul de Comedie

Die erste Schau war mit Unterstützung der Raiffeisen Bank Romania möglich.

4.12.18

The Exhibition of a Serbian Artist / Milorad Stajcic(for english please scroll down)

EXPOZIȚIA UNUI ARTIST SÂRB
Milorad Stajčić

Curator: Ksenija Marinkovic

27 noiembrie - 27 decembrie, 2018
Vernisaj: Marți, 27 noiembrie, 2018, între orele 19.00 - 23.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă - Teatrul de Comedie), Str. Sfânta Vineri nr. 11, București

Un proiect în parteneriat cu Funnel Contemporary Art.

Prin titlul primei sale expoziţii solo în străinătate, Mica Stajčić analizează posibilitatea reprezentării identităţii naţionale în artă. În acelaşi timp, el priveşte contextul în care se produce arta contemporană ca pe un mijloc de poziţionare pe scara autenticităţii expresiei personale. Trăsăturile cheie ale expresiei artistice a lui Stajčić sunt provocarea şi umorul. Prin opera sa, el încearcă să sublinieze anumite fenomene sociale într-un mod care este în acelaşi timp plăcut şi intrigant, dar și să provoace reexaminarea valorilor dominante convenţionale, atât colective cât și individuale. Opera sa abundă în simboluri din tema consumerismului şi a culturii pop. Scopul principal al artei lui este cel de a transforma lumea într-un loc mai bun, eliberand-o de prejudecăţile şi de fricile care se regăsesc în dogmele sociale, politice, culturale şi în ideologiile moderne. Această expoziţie reprezintă o selecţie de opere multimedia din creaţiile ultimilor ani. Sculptura este forma principală de exprimare a lui Stajčić, deşi în opera sa regăseşti adesea fotografia, arta video, instalaţia, dar şi numeroase intervenţii în spaţiul public.

Milorad Mica Stajčić s-a născut în 1977 la Belgrad, oraş în care încă locuieşte şi creează. Obţine o diplomă de licenţă în tehnologia informaţiei de la Facultatea de Ştiinţe Organizatorice, dar şi o diplomă de licenţă în sculptură de la Facultatea de Arte din Belgrad. A avut până în prezent şase expoziţii solo şi mai multe expoziţii de grup, atât în ţară, cât şi în străinătate. În 2015 a fost nominalizat la premiile "Politika’s Award" pentru cea mai bună expoziţie a anului (Galeria Centrului Cultural din Belgrad, « Visele unui om îngheţat »). În 2017 fondează galeria "X Vitamin" din Belgrad.

http://www.mravorad.com

Organizator: ATELIER 030202
Partneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


THE EXHIBITION OF A SERBIAN ARTIST
Milorad Stajčić

Curator: Ksenija Marinkovic

November 27 to December 27, 2018
Opening: Tuesday, November 27, 2018, from 19.00 to 23.00
ATELIER 030202 (New Hall -Comedy Theatre), Sfanta Vineri Street no. 11, Bucharest

A project in partnership with the Funnel Contemporary Art.

With the title of his first solo exhibition abroad, Mica Stajčić contemplates the possibilities of national representation in art. At the same time, he hints about the context of contemporary art production as a tool for geopolitical positioning in the domain of authentic personal expression. The key features of Stajčić’s artistic expression are humor and provocation. In his work, he strives to highlight certain social phenomena in a way that is at once likable and intriguing, but also to provoke reexamination of the accepted dominant values, both collective and individual. His work abounds in symbols related to consumerist society and pop culture. The main goal of his art is to make the world a better place for man, by liberating it from the prejudices and fears grounded in social, political, and cultural dogmas and modern-day ideologies. This exhibition is a selection of works in different media, realized over the past few years. Sculpture is Stajčić’s primary means of expression, though he often uses photography, videos, installations, and various interventions in public space. 

Milorad Mica Stajčić was born in 1977 in Belgrade, where he still lives and works. He obtained a BS in information technology from the Faculty of Organizational Sciences and a BA in sculpture from the Faculty of Fine Arts in Belgrade. He’s had six solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions, both in the country and abroad. In 2015, he was nominated for ‘Politika’s Award’ for best exhibition of the year (Gallery of the Cultural Centre of Belgrade, ‘Dreams of a Frozen Man’). Since 2017, he is the founder of ‘X Vitamin’ gallery in Belgrade. 

http://www.mravorad.com

Organizing: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media Partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary

21.11.18

MISSING THOUGHTS / Diana Serghiuta


MISSING THOUGHTS
Diana Serghiuță
Curator: Dan Lazea
5-30 octombrie 2018
Vernisaj: vineri, 5 octombrie 2018, între orele 18.00 – 00.00
ATELIER 030202 (Sala Nouă TC), str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti
facebook event: https://www.facebook.com/events/265308284112641/
Eveniment selectat în Noaptea Albă a Galeriilor NAG#12
“Diana Serghiuță asumă ca pe un dat faptul că nenumărate sunt căile prin care cenzura face ce știe ea mai bine să facă: cenzurează. Pentru că nenumărate sunt formele pe care puterea le îmbracă în raport cu arta și cu procesul de producere a ei. Câteodată cenzura acționează, în mod intenționat, în plină zi; altădată însă se camuflează în norme sociale sau instanțe (estetice? morale?) interiorizate și depozitate adânc în straturile conștiinței. În cercetarea care pornește de la tema memoriei personale, Diana știe că deja operează pe un teren minat de propriile ei cenzuri. În consecință acoperă adesea părți din lucrări cu niște steluțe intenționat ridicole, ca și cum ar fi fost confecționate din ambalaje de staniol ținute la presat și lipite apoi peste imagine pentru a ne proteja (de) propria ipocrizie.
Colajul este, de fapt, și rezultatul întregii expoziții căci din arhiva personală a memoriei, Diana taie, decupează și recompune imagini dintre cele mai variate. Între erotica explicită – și, uneori, explicit autocenzurată – și revenirea obsesivă a craniului uman, stau toate celelalte lucrări. Aceeași demnitate a uleiului pe pânză (sau a oricărui alt tip de vopsea pe lemn, hârtie cașerată, sticlă etc.) o merită și momentele vieții de zi – mici instantanee aparent nesemnificative, o plantă de apartament, o insectă în baie – și frânturile de vise din care rămân niște franjuri de imagini de o culoare incertă. Să rămânem însă vigilenți: oricât realism e în unele lucrări ale Dianei Serghiuță, reperul cultural nu e decât în mică măsură noul val al filmului românesc. Există în schimb multă afinitate pentru Nordic noir și pentru un spațiu în care până și lumina are cel puțin o față întunecată.
Dar asta se poate vedea doar în fața lucrărilor pe simeză, nu într-o poză pe ecran.” Dan Lazea
“Imaginile mele iau naștere în imaginar pornind de la arhiva personală, combinând nu de putine ori trecutul cu prezentul. Compozițiile ce pornesc din reprezentările senzoriale reflectate în imaginar nu pot fi niciodată precise. Ele devin un tip de percepții care, deși sunt înfățișate meticulos, sunt până la urmă interpretări ce se bazează în principal pe memorie.
Lucrările din expoziția “Missing Thoughts” sunt reunite sub semnul unei absențe, unei cenzuri sau mai degrabă unei autocenzuri intenționat selectată și dozată. Fie ca este vorba de cenzurarea fizică a anumitor elemente de compoziție, de decuparea unor parți anatomice sau utilizarea unor simboluri clișeu, cum sunt frunzele de leandru ce acoperă părțile intime ale sculpturilor antice sau stelele galbene din revistele de scandal de acum, cenzura influențează modul în care percepem și “citim” imaginea. Caut să folosesc cenzura ca pe o unealtă în construcția compoziției cu ajutorul căreia să dezvălui sau să subliniez intenționat anumite ambiguități, intentii sau gânduri și să influențez modul în care acestea sunt percepute în funcție de context.
De multe ori impulsul și energia inițială a picturii mele pornește din subiectivitate, cel puțin în ceea ce privește modul în care imaginile inițiale sunt constituite, pornind de la realitatea imediată. Caut să transform cu ajutorul unor elemente care sunt uneori foarte personale imagini care să afișeze un tip de ambivalență. O bună parte din opera mea este de ordin psihologic, iar în majoritatea lucrărilor este vorba de o investigație a sentimentelor sau relațiilor psihologice ce au legătură nu doar cu mine ci și cu alții. Pornesc de la arhiva personală, indiferent că este vorba de personajele sau de obiectele care imi populeaza picturile, fără ca acestea sa devină în vreun fel nostalgice, sau cu caracter strict personal.” Diana Serghiuță
Diana Serghiuță născută în Brașov în 1985, artist vizual, traiește și lucrează în Arad, România. Este absolventă a Facultății de Arte Plastice și Design secția de Pictură. A obținut Masteratul în 2010 și Doctoratul în 2016, în cadrul aceluiași departament. În lucrarile sale Diana Serghiuță explorează teritoriul complex, fragil al psihicului uman, acestea sunt imagini ale unor trăiri complexe, transfigurate, afla undeva la limita între real și ireal. Lucrările sale devin noi realități evocatoare, spații dotate cu note puternic personale, narațiuni misterioase pe cale să se desfășoare. Elementele din traiectoria istoriei sale personale sunt re-contextualizate într-un mod originar feminin, contemporan.. Expoziții personale: 2016 – Intimicy Issues, Galeria Uj Kriterion Miercurea Ciuc , 2016 – Memorii organice, Galeria MAG, Como, Italia, 2015 – Melancolia, Muzeul de Artă Arad, 2013 – Inconştientul în direct, Galeria Machina, Rieti, Italia, 2011 – Viziuni ale reveriei, Galeria CALINA, Timişoara.
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro,
Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro

Reforma Photo Days 1


REFORMA PHOTO DAYS 1
- festival de fotografie -
www.re-forma.ro -

06 - 11 septembrie 2018

REFORMA Photo Days (RPD) este un eveniment care aduce la un loc fotografi, lideri din tehnologie și creativi vizionari pentru a explora viitorul fotografiei și impactul acesteia asupra comunicării, artei și societății.
REFORMA Photo Days este un eveniment anual dedicat tuturor fotografilor – începători, amatori sau profesioniști – care au ocazia să își manifeste creativitatea și să fie descoperiți de public și instituții.
RFD conectează fotografii și promovează o comunitate creativă globală.


PROGRAM

6-11 septembrie 2018

Always To Be Untitled 
- expoziția centrală - 

Participanți: Marius BarbulescuMirela BichigeanuCatalin BurceaAndreea Călăraşu, Daniel Djamo, Daniela GrozaOvidiu IordacheCornel LaziaHoria ManolacheIoana MoldovanMirela MomanuAndrei PungovschiAndreea RetinschiAndrei RuncanuAndrei ŞendreaCristian StanSabina SuruSorin Vidis
Curatori: Răzvan IonRoxana LapadatTheodor MoiseEugen RădescuMihai Zgondoiu
Deschis zilnic 10.00 - 20.00
Atelier 030202 
Str. Sfânta Vineri nr. 11

6-11 septembrie 2018

Cărturești Photo Book Corner
Cărți de fotografie pentru membrii comunității + recomandări.
Curatoriat de echipa RPD1 & Cărturești.
Deschis zilnic 10.00 - 20.00
Cărtureștii
Str. Pictor Arthur Verona nr. 13-15

6 septembrie 2018

19.00 - 21.00 Vernisaj
Josef Polleross - Non-Objective World
(click pentru detalii)
-solo show-
Curator: Răzvan Ion
Cu sprijinul Forumului Cultural Austriac
Deschis 6-30 septembrie, 10.00-18.00
creart Gallery
Piața Lahovary nr. 7

21.30 - 03.00 SERVE Clubul Cavalerilorl Official Opening Party
Club Control
Str. Constantin Mille nr. 4

7 septembrie 2018

19.00 - 22.00 Absolut Photomeeting
Întâlnire cu artiștii fotografi RPD1& Cocktail party oferit de Absolut Vodka 
- pentru participanții și partenerii RPD1 + comunitatea Reforma 
Atelier 030202
Str. Sf. Vineri nr. 11

8 septembrie 2018

creart Talks & Films

20.00 - 20.50 Dezbatere “Social photography: notes on documentary and street photography” cu Josef Polleross (fotograf), Mirela Momanu (fotograf), Răzvan Ion (curator, teoretician), Roxana Lăpădat (manager cultural) 
Dezbatere în limba engleză fără traducere

21.00 - 22.10 Proiecție de film “Henri Cartier-Bresson: The Impassioned Eye”. English subtitles.
Grădina cu filme - Cinema & More
Piața Lahovari nr. 7

9 septembrie 2018

11.00 - 13.00 Cărturești Photo Book Corner - Special Event
Echipa Reforma Photo Days va fi prezentă cu recomandări de lectură și discuții informale pe tema fotografiei.
Cărturești
Str. Pictor Arthur Verona nr. 13-15

10 septembrie 2018

11.00 - 13.00 Apple Photo Tech Corner by iStyle 
Why I love my Apple?
Tips & tricks despre fotografie și Apple enviroment 

Prezentare realizată de iSTYLE & Răzvan Ion
istyle.ro 
Băneasa Shopping Center
Șoseaua București-Ploiești nr. 42D

11 septembrie 2018

21.00 - 03.00 Reforma Future Party
O petrecere dedicată viitoarei ediții RPD
Manasia Hub
Str. Stelea Spătarul nr. 13

Intrarea liberă la toate evenimentele în limita locurilor disponibile

Publicație
Publicația festivalului va fi în stilul Reforma, cu distribuițe gratuită în spațiile festivalului.

Echipa (în ordina aleatorie): Roxana Lăpădat (curator, co-organizator), Theodor Moise (curator, graphic design, exhibition design), Mihai Zgondoiu (curator), Eugen Rădescu (curator, co-organizator), Răzvan Ion (curator, co-organizator), Mugur Nuță (fundraising, marketing), Teoharie Zugravu (logo design Reforma), Sorana Popa (coordonator proiect creart), Gina Mihai (coordonator proiect creart), Cornel Jidovu (coordonator tehnic creart), Cristina Lixandru (PR manager creart), Roxana Bobârnac (comunicare creart), Anda Pascu (administrație creart).

Mulțumim: Claudia Popa (director creart), George Mihăiță (director Teatrul de Comedie), Thomas Kloiber (director Forumul Cultural Austriac), Oana Dumitru (coordonator evenimente Cărturești), Andrei Alexandrescu & Florin Oslobanu (directori Control Club), Simona Andrei (brand manager Absolut), Daniel Petrescu (director Manasia Hub), Ștefania Nicolau (marketing manager iSTYLE).

Fotografia copertei: Ovidiu Iordache, „Please, don’t remember me”, inkjet print on Hahnemühle Photo Rag, 80 x 100 cm, 2017.

Organizat de Comunitatea Reforma
Partener principal: Primăria Capitalei prin creart
Co-finanțat de AFCN 
Cu sprijinul forumul cultural austriac
Recomandat de Bucharest Biennale - Bucharest International Biennial of Contemporary Art
Parteneri: iSTYLE, Atelier 030202Cărtureștii, AbsolutControl ClubManasia HubeventivenessSERVE Clubul Cavalerilor
Comunicare: Creative Evolution
Partener media: Modernism Punct Ro

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.