20.5.19

Ieri nu s-a intamplat, 1989-2019for english please scroll down

Ieri nu s-a întâmplat, 1989-2019
Artiști: Irina Botea, Adrien Porcu Deiana, David Raffini, Ștefan Sava
Curator: Madeleine Filippi

23 mai - 23 iunie 2019
ATELIER 030202 - spațiu de artă contemporană
(Sala Nouă TC, str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)
blog: http://www.atelier030202.blogspot.ro
fb event: https://www.facebook.com/events/372158226729268/
Vernisaj: joi, 23 mai 2019, între orele 19.00 - 22.00

Asociația Prom’Art prezintă, în cadrul Sezonului România-Franța, expoziția de artă video Ieri nu s-a întâmplat, 1989-2019, curatoriată de Madeleine Filippi. Din 6 aprilie în 4 mai, aceasta va ocupa Centrul de artă Ange Leccia din orașul Oletta, în Corsica, pentru a fi prezentată apoi, între 23 mai și 23 iunie, la galeria Atelier 030202, în București.
Ieri nu s-a întâmplat, 1989-2019 ne invită să adoptăm perspective noi asupra traumelor trecutului. Prin scenografia cu accente intimiste și reflecția bazată pe studiul imaginii-document, expoziția atrage atenția asupra felului în care memoria este miza esențială a oricărui proces de reziliență. Astfel, lucrări emblematice de Irina Botea și Ștefan Sava se vor alătura celor imaginate anume pentru acest eveniment de artiștii Adrien Porcu Deiana și David Raffini.

"Regimul Ceaușescu a căzut ieri. Azi, la București, mulțimea dezlănțuită a invadat centrul orașului și a ocupat palatul prezidențial, devastându-l. Țipete, plânsete și sentimentul că momentul e ireal, acestea sunt imaginile primei revoluții televizate, pe care restul lumii le descoperă în decembrie 1989.
Expoziția Ieri nu s-a întâmplat, 1989-2019 a luat naștere în urma unei anecdote povestite de Jean-Claude Rogliano în volumul Visa pour un Miroir, în care relatează plecarea din Corsica a primelor convoaie umanitare franceze și întâlnirea cu poporul român. Bineînțeles, ambiția proiectului nu este de a face o relatare a acelei călătorii, ci mai degrabă de a ne concentra asupra unui moment din istorie și a deschide perspective noi asupra traumelor trecutului. Prin scenografia cu accente intimiste și reflecția bazată pe studiul imaginii-document, expoziția atrage atenția asupra felului în care memoria este miza esențială a practicii oricărui proces de reziliență.
Expoziția Ieri nu s-a întâmplat, 1989-2019 propune o explorare a hărții mentale colective a acestei perioade istorice, fiecare lucrare video luând forma unei reminiscențe din trecut, intrând în rezonanță cu celelalte, asemeni unor urme mnezice. Astfel, lucrări emblematice de Irina Botea și Ștefan Sava sunt puse alături de cele ale artiștilor Adrien Porcu Deiana și David Raffini, care au avut acces doar la arhivele vizuale ale acestei perioade din istoria României. Așa cum ne amintește Georges Didi-Huberman, filosof și istoric al artei, în teoria sa de interpretare a imaginilor, „Imaginile au putere. Mai rău: imaginile sunt putere.” De altfel, el explică mai departe măsura în care sunt necesare flexibilitatea, asocierea liberă a imaginilor prin similarități, comparații dar și prin jocul diferențelor. Această estetică a fragmentului constituie un adevărat fir roșu al expoziției. Spectatorul este invitat să se lase dus de valul unei coregrafii cathartice în care lucrările de artă capătă calitățile urmelor mnezice și subliniază cu delicatețe legăturile care se țes între diferitele evenimente și impactul lor asupra relației pe care o avem cu ceilalți și cu noi înșine. Această estetică a fragmentului propune o lectură diacronică, temporalități fracturate la interstițiul dintre continuitatea posibilă și renunțare. Așa cum o anunță titlul, evocând durata absentă dintre epitaf și nevoia de utopie, expoziția este ocazia de a aduce realitatea istorică în sfera actului poetic și de a sta mărturie după treizeci de ani de libertate." Madeleine Filippi

Sezonul Franța-România 2019 este organizat și implementat pentru Franța de: Institutul Francez cu sprijinul ministerului Europei și Afacerilor externe, ministerului Culturii, ministerului Economiei și Finanțelor, ministerului Educației naționale, ministerului Învățământului superior, Cercetării și Inovației, ministerului Tranziției ecologice și solidare, ministerului Sporturilor, Ambasadei Franței în România, întregii rețele a Institutelor Franceze din România și Alianțelor Franceze.
Comisari generali: Jean-Jacques Garnier și Andrei Țărnea.

Prom’Art este o asociație fondată în 2007 și un colectiv care se implică în explorarea și cercetarea diferitelor mijloace de expresie din câmpul contemporan al artelor, pentru a crea un teritoriu în care dialogul, experiențele și diversitatea sunt alăturate. Colectivul se declară deschis oricărei propuneri cu scopul de a contribui la dezbaterea publică și la promovarea artei contemporane. Prom’Art își propune să participe la difuzarea artelor vizuale și performative produse în Corsica, atât la nivel național cât și internațional. Prin intermediul textelor și evenimentelor publice, Prom’Art ia parte la o rețea deschisă de corespondențe și dezbateri pentru a observa, analiza și difuza practicile și formele care modelează mijloacele artistice și culturale ale insulei.

Galeria Atelier 030202 este o platformă de artă contemporană din București (RO) dedicată tinerilor artişti, curatori, istorici de artă și manageri culturali, interesaţi de experiment şi suflu nou în artele vizuale. Un proiect non-profit, inovator, viu, unde evenimentele artistice coexistă la propriu cu teatrul contemporan și intervenţiile de orice altă natură – muzică experimentală, performance, dans contemporan, proiecții video, instalaţii, artă urbană. Ideile proprii şi un program atent selectat au ajutat la consolidarea unei identități vizuale multiculturale consistente. Susținem atât expoziţiile personale, cât şi proiectele curatoriale de anvergură. Suntem deschişi la parteneriate cu artişti, curatori români şi străini, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii de profil. Numeroasele proiecte expuse până în prezent la Atelier 030202 au creat o identitate aparte dinamizând mediul educațional și cultural romanesc printr-un dialog direct și interactiv între creator și privitor. ATELIER 030202 a fost fondată în decembrie 2009, la 20 de ani de la căderea regimului comunist din România, de către artistul și curatorul Mihai Zgondoiu.

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, Prom'Art, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Ambasada României în Republica Franceză
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Revista ARTA, Modernism.ro, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Hier n'a pas eu lieu, 1989-2019
Artists: Irina Botea, Adrien Porcu Deiana, David Raffini, Ștefan Sava
Curator: Madeleine Filippi

May 23 - June 23, 2019
ATELIER 030202 - contemporary art space
(Sala Nouă TC, 11, Sfânta Vineri Street, Bucharest)
blog: http://www.atelier030202.blogspot.ro
fb event: https://www.facebook.com/events/372158226729268/
Opening: Thursday, May 23, 2019, from 19.00 to 22.00


As part of the France-Romania Cultural Season, Prom’Art presents Hier n’a pas eu lieu, 1989-2019, a video art exhibition curated by Madeleine Filippi. After the Ange Leccia Art Center in Oletta, Cosica, from May 23 to June 23, it will be displayed at the gallery Atelier 030202 in Bucharest, Romania,
Hier n’a pas eu lieu, 1989 – 2019 is an invitation to look at past trauma through a new lens. Emphasized by the intimate atmosphere of the design and based upon a reflection on the image-document, the exhibition focuses on memory as the main issue of any resilience process. Thus, emblematic works by Irina Botea and Stefan Sava will be on display alongside pieces specifically created for this event by artists Adrien Porcu Deiana and David Raffini.


Hier n’a pas , 1989 – 2019
"Yesterday, the Ceausescu regime fell. Today in Bucharest an ecstatic crowd spilled out into the city centre, occupying and plundering the presidential palace. People yelling, crying and an overall feeling of momentary unreality: these are the images of the first televised revolution, that the world discovered in December 1989.
Hier n’a pas eu lieu, 1989 – 2019 was born from an anecdote told by Jean-Claude Rogliano in his book Visa pour un Miroir, where he recounts how the first humanitarian missions left from Corsica to meet the Romanian people. Of course, it is not the goal of this exhibition to give a detailed account of that voyage, but rather to focus on this specific moment in history and open new perspectives to look at past trauma through a new lens. Emphasized by the intimate atmosphere of the design and based upon a reflection on the image-document, the exhibition focuses on memory as the main issue of any process of resilience.
Hier n’a pas eu lieu, 1989 – 2019 is an exploration of a collective mind map of that time in history, each artwork taking the form of a reminiscence and echoing into the others in a web of memory traces. Thus, representative works by Irina Botea and Stefan Sava will be on display alongside pieces by artists Adrien Porcu Deiana and David Raffini, who have only had access to the visual archives of this period in the history of Romania. As Georges Didi-Huberman, philosopher and historian of art, reminds us in his theory of the interpretation of images, “Images are powerful. Worse even: they are power.” He goes on to explain the need for flexibility and free association of images, comparing them and playing on their similarities and differences. This aesthetics of fragments is at the core of the exhibition. The viewer is invited to let go to this cathartic dance, where art pieces are just as many memory traces, delicately showing the threads that link different events and the impact they have on the relationship we have with others and with ourselves. This aesthetic of fragments offers a diachronic reading of fractured timelines, at the threshold between the possibility to keep going and giving up. As it appears from the title, in a reminder of this fragmented timeline, arching between the epitaph and the thirst for utopia, this exhibition is a chance to bring historical reality into the sphere of a poetic gesture and an occasion to stand witness to three decades of freedom." Madeleine Filippi

The France-Romania Season 2019 is organized and produced by, for France: the French Institute, supported by the Ministry of Europe and Foreign Affairs, the Ministry of Culture, the Ministry of Economy and Finance, the Ministry of National Education, the Ministry of Superior Education, Research and Innovation, the Ministry for the Ecological and Solidary Transition, the Ministry of Sports, the French Embassy in Romania, the entire network of French Institutes and of the French Alliances in Romania.

Created in 2007, Prom’Art is a non-profit organization and a collective engaged in the exploration and research of different means of expression in the contemporary field of art, aiming to aggregate a space for dialogue, experiences and diversity. The collective is open to all proposals aimed at contributing to the public debate and promotion of contemporary art. Prom’Art is also active in promoting local visual and performing arts produced in Corsica at a national and international level. Prom’Art is part of an open network of debate and questioning, using texts and cultural events to better observe, analyse and spread the practices and forms that are currently shaping the island’s artistic and cultural scene.

Atelier 030202 gallery is a contemporary art platform in Bucharest (RO) dedicated to young artists, curators, art historians and cultural managers, interested in experiment and freshness in the visual arts. A nonprofit, innovative, live event, where artistic events coexist with contemporary theater and interventions of any other nature - experimental music, performance, contemporary dance, video projections, installations, urban art. Their own ideas and a carefully selected program helped to consolidate a consistent multicultural visual identity. We support both personal exhibitions and extensive curatorial projects. We are open to partnerships with artists, Romanian and foreign curators, as well as other institutions and organizations. The many projects exhibited so far at Workshop 030202 have created a unique identity by dynamizing the Romanian educational and cultural environment through a direct and interactive dialogue between the creator and the viewer. ATELIER 030202 was founded in December 2009, 20 years after the fall of the communist regime in Romania, by the artist and curator Mihai Zgondoiu.

Organizer: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt, Prom'Art, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Ambasada României în Republica Franceză
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Revista ARTA, Modernism.ro, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary