2.5.19

E15 / Raluca Ilaria Demetrescu


for english please scroll down)

E 15
Raluca Ilaria Demetrescu

9 - 22 mai 2019
ATELIER 030202 - spațiu de artă contemporană
(Sala Nouă TC, str. Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)
Vernisaj: joi, 9 mai 2019, între orele 19.00 - 22.00 


"E 15 este un loc consemnat pe o hartă
      
Strada Aleea Barajul Cucuteni 1, bloc 12, sc 1, etajul 9 (ceruri) apartament 1001 este adresa unui bloc, consemnat pe harta cerului unde și-a petrecut întreaga viață un cuplu: Lucia și Ioan, mătușa și unchiul meu.  Au trăit împreună toată viață și nu au avut copii.

 Am intrat în mica, magica lor lume și a trebuit să golesc apartamentul. Haine, mobilă cratițe, cărți, icoane pe sticlă, picturi, gravuri, fotografii, linguri din argint, pahare din cristal, platouri, cadouri, batiste, așternuturi cu dantelă sau fără, pantofi, șepci, haine, făină, zahăr, miere, haine, flori, un plic transparent, fotoliu de masaj, cuțite, tacâmuri, haine, miere, conserve, detergenți, parfumuri, cravate, două aspiratoare, haine, miere, cravate, batiste, borcane, oale, cravate, miere, batiste.

Batiste, batiste, batiste, cravate, miere, haine, batiste.

Discuția este despre banalitatea depresiei, a morții, a analizelor măruntului afect, stropitoarea emoțiilor, durerea despărțirii, mundan, stele și înscriere în constelații: Capricorn și Leu.

Poposim o clipă pe pământ, primim, fluturăm și oferim batiste la despărțiri. Bătrânii, în Suedia, încă folosesc batiste din cârpă. Non poluare, grijă față de planetă, floarea de crin este emblema monarhiei Franței și a apartamentului unde doi bătrâni îngrijeau florile de lys.

Batiste, miere, cravate, batistele lor
se-mpart la-nmormântari moșilor,
copiiilor, adulților și babelor,
dar mai ales preotului, dascălului
să-i fie pomană de suflet mortului.
Batiste, batiste, bă' hipsteri ce-aveți cu ele!
se dau la-nmormantare pe fond de manele
hip hop, baroc, toate acestea înscrise în stele.

Practica desenului cusut acompaniază parcursul meu artistic sub forma unui jurnal afectiv în care inserez
amintiri, elemente ale cotidianului, proiecte, simple detalii vizuale dar mai ales un galop de senzații, emoții  exprimate sub formă dicteului automat. Cât de automat sau de calculat, de intuitiv sau reflexiv nu mai contează pentru că totul e despre fuga de gânduri prin amintiri și conform școlii adleriene de psihologie adâncirea în abis din aproape în aproape. Fericitul Augustin spunea: "Este în noi ceva mai adânc decât noi înșine".
În arta contemporană, întotdeauna, artistul, printr-un statement, trebuie să justifice ceea ce își propune."
(Raluca Ilaria Demetrescu)

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


E 15
Raluca Ilaria Demetrescu


9 - 22 May 2019
ATELIER 030202 - Contemporary Art Space
(Sala Nouă TC, 11, Sfânta Vineri Street, Bucharest)
Opening: Thursday, May 9, 2019, from 19.00 to 22.00
    
"E 15 is a place written on a map

Street Allea Barajul Cucuteni 1, Bloc 12, sc. 1, et. 9, (skies) apartment 1001 is the address of a buiding sewed on the sky map and where a couple spent his entire life: Lucia and Ioan, my aunt and uncle. They lived together all their lives and had no children.
I, silently, slipped in  their little, magical world and I had to empty their apartment. Clothes, furniture pans, books, glass icons, paintings, engravings, photographs, silver spoons, crystal glasses, plates, gifts, handkerchiefs with or without lace or embroidery, shoes, caps, clothes, flour, sugar, honey, clothes , flowers, a transparent envelope, a massage chair, knives, cutlery, clothes, honey, cans, detergents, perfumes, ties, two vacuum cleaners, clothes, honey, ties, handkerchiefs, pots, pots, ties, honey, handkerchiefs.

Handkerchiefs, handkerchiefs, handkerchiefs, ties, honey, clothes, handkerchiefs.

It's all about the banality of the depression, of death, the small affect, the emotion's sprinkle, the separation's pain, mundane, stars and inscription in the constellations: Capricorn and Leo. We stand still for a moment on this Earth, we receive, we waved and we offer handkerchiefs at all separations. In Sweden, the elders still use cloth handkerchiefs. Non-pollution, care for the planet, the lily flower is the emblem of the French Monarchy and of the apartment where two elders cared for their lily flowers.

Handkerchiefs, honey, ties, their handkerchiefs
children, adults and babies, 
but especially to the priest, the teacher
to be merciful to the dead soul
Handkerchief, handkerchief, hipsters you have with them
I'm giving them a nanny on the background
hip hop, baroque, all written in the stars.

The practice of the sewn drawing accompanies my artistic journey, all in the shape of an emotional diary in which I insert memories, elements of the daily routine, projects, simple visual details, but especially a gallop of sensations, emotions expressed in the form of an automatic diction. How automated or calculated, intuitive or reflexive it doesn't matter because in the end it's all about thoughts runing through memories and according to the Adler psychology' school the deepening in the abyss from near to near. The blessed Augustine said, "It is within us something deeper than ourselves." In contemporary art, the artist, always through a statement, must justify what he proposes." (Raluca Ilaria Demetrescu)

Organizers: ATELIER 030202
Partners:Teatrul de Comedie, Asociaţia Euro CulturArt
Media partners: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, ArtClue, Revista ARTA, Modernism.ro, Revista Zeppelin, ArtWall, Feeder.ro
Sponsor: Rose Mary